20 setembro 2011

Carimbos Datados (tipo 1880): MONTES (THOMAR)
Montes / Olalhas / Tomar / SantarémSem comentários: